Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samlet vurdering av måloppnåelse

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen for 2022 som god. Vi leverte som avtalt på alle vesentlige mål og oppdrag, selv om strammere rammebetingelser krevde tøffe omprioriteringer for å holde trykket på moderniseringen av våre samfunnskritiske fellesløsninger.

Vi rapporterer om årets aktiviteter og resultater i to deler. Først presenterer vi Rikets digitale tilstand og status på handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi, som er vår overordnede vurdering av digitaliseringen. I andre del legger vi fram fagregnskapene med resultatene vi skapte innenfor våre fagområder i 2022. Sammen gir delene et dekkende bilde av Digdirs virksomhet i 2021. Kapitlet inneholder også vår vurdering av ressursbruk, en oversikt over status på oppdragene våre i 2022 og vår bærekraftsrapportering.

Oppsummering av fagområdene

Vi vurderer måloppnåelsen i 2022 som gjennomgående god. Her følger et kort sammendrag for hvert fagområde. Du finner detaljerte redegjørelser for hvert fagområde senere i dette kapitlet.

Felles økosystem

Digdir arbeider for at vi skal ha et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling som er lett tilgjengelig, enkelt å bruke og løser felles behov. I 2022 har Digdir vist hvordan vi kan bryte opp kompleksitet og benytte det felles økosystemet til å utvikle sammenhengende tjenester. Vi utarbeidet også et utkast til eID-strategi i samarbeid med KDD.

Deling av data

Tilrettelegging for deling av data i offentlig sektor og med privat sektor er et viktig mål i regjeringens digitaliseringspolitikk. Deling og bruk av data er essensielt i realiseringen av sammenhengende tjenester og for å gi økt verdiskaping i næringslivet. Digdir jobber derfor for at virksomheter skal kunne dele og få tilgang til gode data på en trygg måte. I 2022 har Digdir fortsatt arbeidet med juridisk rådgivning i komplekse datadelingsspørsmål og igangsatt tiltak for å tilrettelegge for økt deling og bruk av data, bl.a. gjennom arbeid med å realisere «kun én gang»-prinsippet og ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Sammenhengende tjenester

​I 2022 var vi en sentral pådriver for arbeidet med livshendelser og andre sammenhengende tjenester. Digdirs tverrfaglige koordineringsteam rundt Ukraina-situasjonen bidro til at alle flyktninger har mulighet til å bruke fellesløsningen eID. Digdirs “egen” livshendelse dødsfall og arv gjennomførte en endring i arveloven som et grunnlag for løsningen digitalt dødsbo.

Informasjonssikkerhet

Digdir skal styrke forvaltningens evne til å arbeide systematisk med informasjonssikkerhet. I 2022 tok vi initiativ til et tverrsektorielt samarbeid som skal gjøre det enklere for kommuner og statlige virksomheter å lykkes. "Felles sikkerhet i forvaltningen" er Digdirs forslag til å løse flere av utfordringene forvaltningen har på informasjonssikkerhet. I 2022 arrangerte vi nettverksmøter og kurs, veiledet virksomheter og videreutviklet vår katalog over oppgaver og informasjonstyper.

Internasjonalt

Når vi ser på verdensbildet i dag, så kommer vi ikke unna dagens klima- og samfunnsutfordringer. De preger oss og setter retning for samarbeid på tvers av landegrenser. I 2022 har Digdir deltatt i oppfølging av norsk deltakelse i EUs DIGITAL Europa-programmet, og en rekke internasjonale aktiviteter i Norden og Baltikum.

Fellesløsninger

De nasjonale fellesløsningene og registrene utgjør Norges digitale grunnmur. Høy utviklingstakt og økt utbredelse av fellesløsningene fortsatte i 2022.

Universell utforming

2022 var året da digitalt utenforskap og universell utforming (uu) for alvor ble satt på dagsordenen. Forespørsler til tilsynet og saker som gjelder diskriminering på ikt-området har økt kraftig. EU-direktivet om tilgjengelige nettløsninger (web-direktivet) som ble innført i 2022 og gjelder fra 1.2.2023, skjerper kravene til uu av nettsteder og apper brukt i offentlig sektor. Utrulling av Uu-tilsynets løsning for tilgjengelighetserklæringer har derfor hatt høyeste prioritet.

Bærekraft

Arbeidet med bærekraft har to dimensjoner i Digdir. Den ene handler om hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt og legger til rette for bærekraftig løsninger gjennom digitalisering. Den andre dreier seg om vår egen drift og hvordan vi ivaretar egne medarbeidere og arbeidsforhold i leverandørleddet, effektiviserer driften og reduserer uønskede effekter på klimaet og miljøet.