Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Internasjonalt

Når vi ser på verdensbildet i dag, kommer vi ikke unna dagens klima- og samfunnsutfordringer. De preger oss og setter retning for samarbeid på tvers av landegrenser. I 2022 har Digdir fulgt opp norsk deltakelse i EUs rammeprogram for digitalisering, DIGITAL Europa-programmet, og deltatt i en rekke internasjonale aktiviteter i Norden og Baltikum.

Bilde av de europeiske flaggene med Europaparlamentet i Strasbourg i bakgrunnen.

Digdirs mål

Digdir hadde to mål for internasjonalt arbeid i 2022.

Mål 1

Sørge for god oppfølging av norsk deltakelse i DIGITAL Europa-programmet.

Resultat

  • I 2022 har Digdir jobbet som sekretariat for koordineringsgruppen for DIGITAL Europa-programmet. Koordineringsgruppen er et samarbeid mellom Digdir, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Vi har jobbet med å kommunisere mulighetene som ligger i DIGITAL og å mobilisere norske aktører til å delta i programmet. Foreløpige resultater viser at flere norske aktører har fått gjennomslag for sine søknader. Vi har også arbeidet for å påvirke utviklingen av programmet på EU-nivå, og har fått positiv respons på våre innspill fra EU-kommisjonen.

Prioriteringer og tiltak

  • Koordineringsgruppen opplever at DIGITAL-programmet fortsatt er relativt ukjent blant relevante miljøer i Norge. Det er derfor nødvendig å styrke kommunikasjons- og mobiliseringsarbeidet i tiden fremover. Videre mener vi det er behov fra politisk hold å sette tydelige strategiske føringer på hvordan Norge skal dra nytte av DIGITAL på best mulig måte frem mot 2027. Det er også nødvendig å sette av nasjonale midler til medfinansiering av sentrale prosjekter i programmet. Digdir har ført en dialog med KDD om disse utfordringene i 2022, og vil følge opp dette i 2023.

Oppnådd

Mål 2

Delta aktivt i det nordisk-baltiske samarbeidet (Digital North).

Resultat

  • Digdir har i 2022 bidratt til aktivitet i det nordisk-baltiske samarbeidet på forskjellige arenaer. Vi utgjør bl.a. sekretariatet for Cross-Border Digital Services Programme (CBDS), leder det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet for eID (NOBID), og vi tar del i andre initiativer og nettverk som NOBAREG og NOBAN.

Prioriteringer og tiltak

  • Norsk deltakelse i det nordisk-baltiske samarbeidet er inne i en fase hvor prosjektene er i ferd med å bli godt etablerte og velfungerende. Fremover gjelder det å høste potensialet som ligger i disse initiativene, og arbeide strategisk for at de skal skape nye muligheter for Norge og Digdir.

Oppnådd

DIGITAL Europa-programmet 2021–2027

Gjennom norsk deltakelse i "European High Performance Computing Joint Undertaking" (EuroHPC JU), har norske virksomheter fått tilgang til superdatamaskiner i verdensklasse.

Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo følger opp og koordinerer norsk deltakelse i det europeiske samarbeidsprosjektet "1+ Million Genomes", som skal etablere en infrastruktur for samling av genomdata i Europa.

EU har opprettet et europeisk kompetansesenter for cybersikkerhet (ECCC), med et tilhørende nettverk av nasjonale koordineringssentre (NCCs). Det pågår en nasjonal prosess for å etable et slikt koordineringssenter i Norge.

Norge v/det Digdir-ledede konsortiet NOBID-LSP skal være med i etableringen av et storskala pilotprosjekt for å teste funksjonaliteten i EUs planlagte digitale lommebok, med vekt på betalingsfunksjonalitet.

Norge deltar i et nettverk av "European Digital Innovation Hubs", der norske virksomheter vil få tilgang til bl.a. veiledning, kursing og teknisk infrastruktur. Norge har fått innvilget søknader om å etablere to slike hubber.

Mål

Økonomi og virksomhetsinstruksen til Digdir viser til en forventning om at direktoratet skal ha kunnskap om tilstand og trender for å gi råd og utvikle strategier på våre fagområder. Vi skal være orientert om den internasjonale utviklingen på våre fagområder og legge internasjonalt samarbeid til grunn for tiltak der dette er aktuelt. Videre i tildelingsbrevet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for 2022, er Digdir blitt bedt om å «sørge for god oppfølging av norsk deltakelse i DIGITAL Europa-programmet.» Direktoratet ble også bedt om å fortsette å «delta aktivt i det nordisk-baltiske samarbeidet» (Digital North).

Resultater

Oppfølging av DIGITAL Europa-programmet

I 2022 har Digdir, sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, koordinert oppfølgingen av norsk deltakelse i DIGITAL-Europa programmet. Digdir utgjør rollen som sekretariatet for koordineringsgruppen. Samarbeidet mellom de tre organisasjonene gir oss mulighet til å dra nytte av hverandres kompetanse, kunnskap, nettverk og erfaring.

DIGITAL Europa-programmet skal bygge kapasitet og kompetanse innen digitale teknologier som tungregning, kunstig intelligens og cybersikkerhet, slik at den digitale transformasjonen til både næringsliv og offentlig forvaltning på tvers av landegrenser i Europa stykes. I 2022 har vi jobbet for å påvirke utviklingen i programmet på EU-nivå slik at det skjer i tråd med norske interesser. Dette har vi gjort gjennom aktiv deltakelse i programkomitémøter, og vi har merket at våre innspill til EU-kommisjonen er blitt godt mottatt. Vi har også jobbet for å kommunisere mulighetene som finnes i DIGITAL-programmet overfor norske virksomheter. Vi har holdt informasjonsmøter og formidlet muligheter som ligger i programmet. Vi har også mobilisert norske aktører til å søke deltakelse i europeiske samarbeidsprosjekter gjennom programmets utlysninger. Foreløpige tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen er at flere norske aktører har fått gjennomslag for sine søknader.

Sekretariat for Cross Border Digital Services-programmet (CBDS)

I 2022 fortsatte Digdir sitt oppdrag fra Nordisk ministerråd om å være sekretariat for «Cross-Border Digital Services Programme» (CBDS). Programmet skal legge til rette for utvikling av grenseoverskridende digitale tjenester, særlig knyttet til det å jobbe, studere og drive en forretning på tvers av landegrenser i Norden og Baltikum. Som sekretariat for programmet har Digdir organisert programkomitemøter for de nordiske og baltiske medlemslandene, koordinert dialog og oppfølging med programmets prosjekter, samt bistått Nordisk ministerråd med å utvikle programmets finansieringsordning "Open Funding Mechanism". Ordningen støtter nye prosjekter som vil realisere programmets mål.

Støtte til EU-søknad for storskala pilotering av felles digital lommebok

I 2022 søkte det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet for eID (NOBID) Nordisk ministerråd om midler for å finansiere skriving av en EU-søknad knyttet til en utlysning i DIGITAL-programmet. NOBID-konsortiet, som ledes av Digdir, ble tildelt 350 000 DKK fra Nordisk ministerråd til å skrive denne søknaden. På tampen av året fikk NOBID tilbakemelding fra EU-kommisjonen om at deres prosjektforslag var vurdert som egnet for medfinansiering. Prosjektforslaget gjaldt å etablere et storskalapilotprosjekt for å teste funksjonaliteten i EUs planlagte digitale lommebok, med særlig fokus på betalingsfunksjonalitet. Konsortiet omfatter samarbeid mellom sentrale aktører fra seks land: Danmark, Norge, Island, Latvia, Italia og Tyskland. Prosjektets budsjett er på 200 millioner kroner.

Styrket deltakelse i internasjonale ekspertgrupper, prosjekter og initiativer

EU har kommet med en rekke lover og direktiver i 2022 som omfatter digitaliseringsområdet. Disse skal sikre at Europas digitale fremtid bygges i tråd med europeiske verdier og interesser. Som EØS-medlem tar Norge ofte inn relevant EU-lovgivning i norsk lov. Det er viktig at lovgivning tolkes riktig og at norske virksomheter kjenner til relevante krav og føringer når de utvikler sine digitale tjenester. Digdir følger dermed med på utforming av regelverk i EU som gjelder digitalisering for å kunne veilede norske virksomheter om aktuelle problemstillinger. I 2022 har vi delt erfaringer og beste praksis med nordisk-baltiske søsterorganisasjoner om felles problemstillinger knyttet til EU-lovgivning på digitaliseringsområdet. Blant initiativene som kan nevnes er:

Nordic-Baltic Working Group on Regulatory Issues (NOBAREG): Med støtte fra Nordisk ministerråd har Digdir etablert en nordisk-baltisk arbeidsgruppe, som har sett på lovgivningsmessige saker knyttet til deling av data og kunstig intelligens.

Nordisk-baltisk samarbeidsgruppe for faglig utveksling om håndheving av EU-regelverk (NOBAN): Digdir har deltatt i dette nettverket som ser på oppfølging av EU-regelverk relevant til universell utforming av IKT.

Digdir opprettet et nordisk-baltisk prosjekt, med støtte fra Nordisk ministerråd, med mål om å styrke kommunikasjon, samarbeid og kompetanseheving i organisering av konferanser med digitalisering som tema.

Digdir har også rollen som nasjonalt kontaktpunkt i OECDs nettverk for innovasjon i offentlig sektor. I 2022 har vi hatt mulighet til å vise frem eksempler på best praksis fra Norge, samt kunnet trekke på ekspertise fra utenlandske aktører.

Utfordringer

Norske virksomheter trenger å være klare over hvilke mulighetsrom internasjonalt samarbeid gir og hvilke internasjonale aktører de kan og bør samarbeide med. De trenger økt kunnskap om og kjennskap til hvilke internasjonale programmer Norge deltar i og hvordan de kan dra nytte av disse. For å få til dette trengs det tydelige nasjonale strategiske føringer på hvor Norge skal samarbeide og med hvem, nasjonale midler til medfinansiering av sentrale prosjekter og tilstrekkelige ressurser til Digdirs internasjonale oppgaver.

I 2022 har Digdir ført en dialog med KDD om behov for å få på plass robuste rammevilkår for nasjonal oppfølging av DIGITAL-programmet. Vilkårene kom ikke på plass i 2022 og dialogen pågår. Uten strategisk retning og midler til oppfølging av norsk deltakelse i DIGITAL-programmet står Norge i fare for å gå glipp av mulighetene som ligger i programmet.

Prioriteringer og tiltak

Deltakelse i internasjonale aktiviteter skaper mange muligheter for Norge og Digdir. Vi får mulighet til å utvikle gode, slagkraftige digitale løsninger som vil gagne norske virksomheter og innbyggere, som hverken Norge eller Digdir kunne utviklet til alene. Sammen oppnår vi mer; det er slagordet til koordineringsgruppen for nasjonal oppfølging av norsk deltakelse i DIGITAL-Europa programmet, og det er et budskap som bør fremmes oppover og utover.

Fremover vil vi jobbe for å styrke kjennskap til og engasjement i internasjonalt samarbeid. Vi trenger å identifisere områder innenfor digitalisering der norske virksomheter kan ta en ledende rolle internasjonalt og hvor Norge med fordel kan delta i større samarbeidsprosjekter som ledes av andre land. Vi skal bli enda bedre rustet til å støtte de aktørene som vil og kan bidra for Norges beste gjennom internasjonalt samarbeid på prioriterte digitaliseringsområder.

Kristoffer Ulvestad portrett

- "En av hovedmotivasjonene til at jeg søkte meg til Digdir, er at jeg er overbevist om at digitalisering vil være med på å påvirke og definere internasjonal politikk i lang tid fremover. Digdir gir meg muligheten til å jobbe med og utforske dette feltet, og det synes jeg er kjempespennende!"

Kristoffer Ulvestad (29), rådgiver for internasjonale programmer og samarbeid Oslo, avdeling for digital strategi og samordning

Les videre