Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammenhengende tjenester

​I 2022 var vi en sentral pådriver for arbeidet med livshendelser og andre sammenhengende tjenester. Digdirs tverrfaglige koordineringsteam rundt mottak av flyktninger fra Ukraina bidro til at alle flyktninger har mulighet til å bruke fellesløsningen eID. For Digdirs “egen” livshendelse dødsfall og arv var endringen i arveloven en viktig milepel for løsningen digitalt dødsbo.

Bilde mennesker som holder tannhjul

Digdirs mål

Digdir hadde tre mål for arbeidet med sammenhengende tjenester i 2022.

Mål 1

Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester

Resultat

 • Digdir ga løpende rådgivning og hadde god dialog med livshendelsene
 • Vi oppdaterte oversikten på digdir.no over pågående digitaliseringstiltak som støtter de syv livshendelsene
 • Stimulab-prosjektene Ny i Nordland er koplet til livshendelsene Ny i Norge.
 • Livshendelsene Dødsfall og arv og Alvorlig sykt barn fikk midler fra Medfinansieringsordningen.
 • Digitaliseringsrådet ga råd til livshendelsene Starte og drive bedrift og Starte og drive frivillig organisasjon

Prioriteringer og tiltak

 • Livshendelsene rapporterer at de i mindre grad har levert verdi, men vi ser at arbeidet brøyter vei for nødvendige forbedringer i forvaltningen.
 • Flere opplever manglende hjemmelsgrunnlag for å dele og bruke data som en utfordring.
 • Arbeidet kreve politisk vilje og finansiering for å skape nødvendig samarbeid og framdrift.
 • Finansering av fellesløsningene er en forutsetning for å lykkes med sammenhengende tjenester.

Oppnådd

Mål 2

Utvikle metodeverk og veiledning rettet mot behov i livshendelsene

Resultat

 • Digdir koordinerte et nettverkssamarbeid om Ukraina.
 • Digdir etablerte et tverrfaglig team som skal løse oppdraget "helhetlig informasjon" i samarbeid med livshendelsene og andre.
 • Digdir tok en mer aktiv rolle for å samordne arbeidet i livshendelsene, bla. gjennom Samarbeidsnettverket hvor livshendelsene deler erfaringer og samarbeider for å løse felles utfordringer.
 • Vi utviklet metodikk for hvordan virksomheter kan bruke framsynsprosesser.

Prioriteringer og tiltak

 • Digdir vil spisse innsatsen i 2023 mot behov som er prioritert av Skate i veikart 2.0 for felles økosystem.
 • Digdir vil samarbeide tett med virksomhetene om helhetlig informasjon. Arbeidet vil utfordre kapasitet og rammevilkår.
 • Digdir vil prioritere samarbeidsnettverket, som er en møteplass hvor livshendelsene, KS og Digdir deler erfaringer og identifiserer felles utfordringer.

Oppnådd

Mål 3

Sikre leveranser innenfor livshendelsen Dødsfall og arv

Resultat

 • Arveloven ble endret, som var en forutsetning for løsningen Digitalt dødsbo.
 • Vi utviklet en første minimumsversjon av digitalt dødsbo som er i test
 • Digital gravferdsmelding fikk medfinansieringsmidler og anbefalinger fra Digitaliseringsrådet.

Prioriteringer og tiltak

 • Sluttrapport for økt brukskvalitet blir levert til KDD 31. mars 2023.
 • Vi planlegger pilotfase for digitalt dødsbo første kvartal 2024. Tiltaket vil gi etterlatte oversikt over avdødes formue og gjeld.

Oppnådd

Graf over virksomheters evne til samarbeid om å utvikle digitale og sammenhengende tjenester

Hvorfor sammenhengende offentlige tjenester?

Lisa Fremmerlid, seniorrådgiver i Digdir, forteller hvorfor vi trenger sammenhengende offentlige tjenester og hva vi gjør for å utvikle slike tjenester.

Mål

Vi har operasjonalisert arbeidet vårt med sammenhengende tjenester i tre delmål:

 1. Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester
 2. Utvikle metodeverk og veiledning rettet mot behov i livshendelsene
 3. Sikre leveranser innenfor livshendelsen dødsfall og arv

Resultater

Mål 1: Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester

Digdir gir kontinuerlig brukerrettet og situasjonsbestemt rådgivning til livshendelsene basert på behov. Vi har god dialog med livshendelsene, og innhenter løpende kontakt om status. Vi la til rette for erfaringsdeling mellom ansvarlige virksomheter for livshendelsene og andre sammenhengende tjenester.

Alle livshendelsene jobber med konkrete tiltak. Livshendelsen få barn rapporterer at de har ferdigstilt arbeidet. Flere av livshendelsene har brukt design- og innovasjonsmetoder for å innhente brukerinnsikt og har nå god oversikt over brukerbehov, og prioriterer tiltak ut fra dette. På Digdir.no ligger det oversikter over pågående digitaliseringstiltak som understøtter de syv livshendelsene.

Stimulab og Medfinansieringsordningen er eksempler på strategiske virkemidler som bidrar til realisering av livshendelser. Stimulab rådgir innovsjonsprosjekter i en tidlig fase, og Medfinansieringsordningen støtter gryteklare digitaliseringstiltak. Livshendelsen alvorlig sykt barn inngikk i Stimulab i 2020. I 2022 fikk livshendelsen støtte fra Medfinansieringsordningen til tiltaket "Enklere tilgang til informasjon". Gjennom medfinansieringsordningen fikk åtte prosjekter tilsagn om til sammen 128,1 millioner kroner i 2022. Disse prosjektene har en beregnet netto nåverdi på 2,2 mrd. kroner over 10 år. Fem prosjekter ble avsluttet i 2022. I tre av disse prosjektene samsvarer forespeilede gevinster med realiserbare gevinster.

Livshendelsene starte og drive en bedrift og starte og drive en frivillig organisasjon var i Digitaliseringsrådet i 2022. Se samlede erfaringer om "Samarbeid – fra ord til handling!

Mål 2: Utvikle metodeverk og veiledning rettet mot behov i livshendelsene

I 2022 koordinerte Digdir et nettverkssamarbeid for å forbedre mottak av flyktninger fra Ukraina og gjorde det mulig for de ukrainske flyktningene å bruke fellesløsningen eID. Bruk av tjenestekjedekart ble benyttet for å få innsikt i ankomstprosessen og oppdatering av flyktningens adresse. Dette bidro til høyere datakvalitet hos flere aktører. Nettverkssamarbeidet viste oss at det er mulig å jobbe smidig og tverrgående med mange aktører i forvaltningen, og at vi kan bruke våre felles ressurser – vårt felles, digitale økosystem for å løse komplekse utfordringer. Erfaringene fra arbeidet brukes til å videreutvikle veilederen for styring og organisering. Nettverkssamarbeidet, på tves av etat, sektor og fag i Ukraina-situasjonen, ble presentert på Nokios 2022.

Fire av livshendelsene presenterte sitt arbeid i opplevelsessonen på Digitaliseringskonferansen. Gjennom samarbeid med andre nordiske land, sikret vi erfaringsutveksling om arbeid med livshendelser på tvers av norden.

Vi har utviklet råd for hvordan du kan bruke fremsynsprosesser i din virksomhet. Flere av livshendelsene bruker fremsyn som metode i sitt arbeid.

Mål 3: Sikre leveranser innenfor livshendelsen dødsfall og arv

Livshendelsen er organisert som et program og er nettverksbasert med ni tiltak. Mange av disse tiltakene gjennomføres av andre aktører som er del av livshendelsen. Det forventes at flere av de oppstartede tiltakene vil fortsette utover 2025, og/eller ferdigstilles i 2025.

Pågående tiltak er eksempelvis digital gravferdsmelding, oppgjør etter dødsfall og digitalt dødsbo. Det er gjennomført en endring i arveloven som er et grunnlag for løsningen digitalt dødsbo. Bransjenorm for bankene avventer formelle beslutninger i Finans Norge. Sluttrapport for økt brukskvalitet i offentlig sektor blir ferdigstilt og leveret til departementet 31.3.23.

En første minimumsversjon av digitalt dødsbo er nå under testing og forventes å kunne kjøres i en pilotfase første kvartal 2024. Dette tiltaket vil gi stor verdi for etterlatte ved at de får en oversikt over avdødes formue og gjeld og kan ta et informert valg om skifteform.

Illustrasjon som viser dei sju prioriterte livshendingane: Få barn, Alvorleg sjukt barn, Miste og finne jobb, Ny i Noreg, Starte og drive ei verksemd, Dødsfall og arv og Starte og drive ein frivilleg organisasjon

Utfordringer

Arbeid med komplekse samfunnsutfordringer tar tid. Livshendelsene sier selv at de til nå i mindre grad har levert verdi for innbyggere. Vi ser likevel at arbeidet med livshendelsene brøyter vei for endringer som må til for å fornye forvaltningen, f.eks. samarbeid på tvers og over forvaltningsnivået, sette brukeren i sentrum, levere en helhetlig tjenesteopplevelse og
prioritere tiltak. Samordning av livshendelsene viser at det kreves innsats for å løse nasjonale, tverrgående behov, på tvers av livshendelsene. Et behov er helhetlig informasjon hos sluttbrukere.

Manglende finansiering av fellesløsningene og livshendelsene, er et hinder for utvikling av sammenhengende tjenester. I tillegg peker flere av livshendelsene på utfordringer med regulatoriske forhold, som manglende hjemmelsgrunnlag for deling av data.

Prioriteringer og tiltak

Digdir spisser og prioriterer innsatsen i 2023, og jobber med behov som er prioritert av Skate i Veikart 2.0 for felles økosystem.

Et behov vi vil jobbe med i 2023, er helhetlig informasjon. Digdir vil samarbeide med flere av livshendelsene som jobber med tiltak innen dette behovet. Det er behov for at arbeidet får bedre rammevilkår og kapasitet.

Tiltaket handler om at informasjon og assistanse til brukeren skjer riktig og gjennom lett tilgjengelige kanaler, og hjelper brukeren å løse behovet på en enkel og forståelig måte.

Med bakgrunn i at virksomhetenes arbeid med livshendelsene går inn mot «levere sammen» fasen vil Digdir re-etablere samarbeidsnettverket. Samarbeidsnettverket skal være en månedlig og uformell møteplass for erfaringsdeling og identifisering av felles utfordringer mellom livshendelsene, KS og Digdir. Etter hvert som tiltak realiseres, vil vi ha økt fokus på synlighet av leveranser fra livshendelsene.

Torunn Tveit Gaasemyr portrett

- "I Digdir er det rom for å eksperimentere og ta i bruk nye arbeidsmetoder for å sikre at vi skaper mest mulig verdi for de vi er til for. Å jobbe i tverrfaglige, smidige team med kolleger som sitter på en helt annen kompetanse enn deg selv, er både morsomt og lærerikt."

Torunn Tveit Gåsemyr (35), leveranseleder for livshendelser og flytansvarlig i helhetlig informasjon-teamet Oslo, avdeling for sammenhengende tjenester og livshendelser

FuFinn Vergemålsfullmakt

Om hvordan offentlige etater samarbeider på tvers i FuFinn Vergemålsfullmakt