Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Deling av data

Tilrettelegging for deling av data i offentlig sektor og med privat sektor er et viktig mål i regjeringens digitaliseringspolitikk. Deling og bruk av data er essensielt i realiseringen av sammenhengende tjenester og for å gi økt verdiskaping i næringslivet. Digdir jobber derfor for at virksomheter skal kunne dele og få tilgang til gode data på en trygg måte.

Kontorarbeidsplass illustrasjonsbilde

I 2022 har Digdir fortsatt arbeidet med juridisk rådgivning i komplekse datadelingsspørsmål og igangsatt tiltak for å tilrettelegge for økt deling og bruk av data, bl.a. gjennom arbeid med å realisere «kun én gang»-prinsippet og ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Digdirs mål

Digdir hadde tre mål for arbeidet med deling av data i 2022.

Mål 1

Utvikle en metode for å måle og synliggjøre gevinster og effekter av viderebruk av offentlige data

Resultat

 • Digdir, i samarbeid med SSB, utviklet et sett med spørsmål som skal inkluderes i SSBs spørreundersøkelse Bruk av IKT i næringslivet. Den sendes ut til om lag 5000 private virksomheter hvert år. Metoden vil gi en pekepinn på hvilke gevinster og effekter deling av offentlige data med næringslivet gir og hjelpe det offentlige i å prioritere deling av riktige data.

Prioriteringer og tiltak

 • Det er viktig å ha kunnskap om verdien av datadeling. Samtidig er måling av gevinster og effekter som følge av viderebruk av data et umodent felt med liten til ingen eksisterende praksis. Utvidelsen av Bruk av IKT i næringslivet er et forsøk om å skaffe bedre oversikt, de første resultatene forventes i løpet av 2023.

Oppnådd

Mål 2

Veiledning i ansvarlig bruk av kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor

Resultat

 • Vi utviklet en «KI-hub» på nett der tema er ansvarlig bruk av KI i offentlig sektor. Her formidler vi kuratert kunnskap, innsikt og erfaringer fra andre nasjonale og internasjonale aktører. I tillegg finnes det egenprodusert innhold fra Ressurssenteret som blant annet omfatter informasjon om den kommende KI-forordningen.

Prioriteringer og tiltak

 • Kunstig intelligens er under rask utvikling, og vi ser en stadig økende interesse for å ta i bruk KI-løsninger i offentlig sektor. Det er mye bevegelse på området, ikke minst med tanke på den kommende KI-forordningen. Skal vi trygt ta i bruk KI-løsninger i offentlig sektor, trenger vi å sikre at bruken er ansvarlig. Uansvarlig bruk kan stoppe "god" bruk av KI for andre offentlige aktører. Utfordringsbildet er sammensatt, og vi har sikret samarbeid med kunnskapsrike aktører både i Norge og internasjonalt.

Oppnådd

Mål 3

Replanlegging av videre arbeid Datafabrikken

Resultat

Rammebetingelsene for Datafabrikken er betydelig endret, noe som krever en replanlegging. De to viktigste endringene er:

 • Formålet er endret fra å omfatte både private og offentlige data, til å fokusere på tilgjengeliggjøring og bruk av offentlige data.
 • Det er ikke bevilget midler over statsbudsjettet for 2023 til Datafabrikken.

Prioriteringer og tiltak

 • Digdir besluttet som en følge av endrede rammebetingelser å avslutte Datafabrikken som selvstendig prosjekt fra 31.12.2022. Utviklede tjenester og portal drives videre som en del av Digdirs øvrige oppgaver. Det vil være et særlig fokus på å få erfaringer fra «Datajegeren» og «Juridisk veiviser», som er nye tjenester for å redusere sentrale barrierer innen deling av data. Særlig for Datajegeren har en opplevd pågang fra bedrifter som ønsker bistand til å finne offentlige data. Videre gjøres et arbeid for å konsolidere aktiviteter, tjenester og portaler innen området. Formålet er å optimalisere drift og utvikling, samt gjøre de ulike tjenestene enklere tilgjengelig for brukerne.

Middels

Nøkkeltall

Deling av data er viktig både for en mer effektiv offentlig sektor, og økt verdiskaping.

40 066
Positiv økende trend

Unike brukere på data.norge.no i 2022 mot 39 519 i 2021. Korrigert for periode med påvirking av søkerobot.

243 675
Positiv økende trend

Sidevisninger på data.norge.no mot 210 069 i 2021. Korrigert for periode med påvirking av søkerobot.

1 659
Positiv økende trend

Antall datasett på data.norge.no totalt per 31.12.22 mot 1 589 i 2021

Aa-registeret - et godt eksempel på deling av data

Presentasjon av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) - et eksempel på deling av data.

Mål

I 2022 ble Digitaliseringsdirektoratet bedt om å fortsette å styrke sin rolle som både premissgiver, pådriver og iverksetter av mål og strategier på datadelingsområdet. En hovedprioritering i tildelingsbrevet for 2022 var å innta en sterk og ledende rolle i arbeidet med informasjonsforvaltning og deling av offentlige data, slik at disse kan brukes til næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor. Dette er viktig i oppnåelsen av et av Digdirs hovedmål: Forvaltningen i Norge er effektiv, åpen, samordnet og har høy tillit i befolkningen. Vi har operasjonalisert dette i fire konkrete mål:

 • Mål 1: Videreutvikle Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data
 • Mål 2: Metode for å måle gevinster og effekter av viderebruk av data
 • Mål 3: Tilrettelegge for økt deling og gjenbruk av data
 • Mål 4: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens

Resultater

Mål 1: Videreutvikle Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data

I 2022 har Ressurssenteret fortsatt arbeidet med å spre kunnskap og kompetanse om datadeling i skjæringspunktet juss, teknologi og forretnings-/forvaltningsprosesser. På NOKIOS bidro Ressurssenteret med tre foredrag som fikk mye ros og oppmerksomhet. Ressurssenteret har deltatt med juridisk rådgivning inn mot DSOP-kontroll i tillegg til livshendelsen dødsfall og arv. Kommende EU-regelverk på datadelingsfeltet har vært et sentralt tema, og Ressurssenteret jobber kontinuerlig med å spre kunnskap om regelverkene. I den forbindelse igangsatte Ressurssenteret i 2022 et prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd for å utveksle erfaringer om implementering og forberedelse av nye roller i de kommende EU-regelverkene.

Mål 2: Metode for å måle gevinster og effekter av viderebruk av data

Som svar på et oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2022, utviklet Digdir en metode som vil brukes til å gi en pekepinn på hvilke gevinster og effekter deling av offentlige data med næringslivet gir. Metoden tar form som et sett med spørsmål som inkluderes i SSBs årlige undersøkelse Bruk av IKT i næringslivet. Med en bedre forståelse av hvilke effekter og gevinster offentlige data bidrar til i privat sektor, vil offentlige virksomheter enklere kunne prioritere deling av riktige data.

Mål 3: Tilrettelegge for økt deling og gjenbruk av data

I 2022 har Digdir i samarbeid med Skatteetaten fremmet Skate-sak om «Kun en gang» med mål om å gjøre det enklere for statlige virksomheter å dele og gjenbruke data. Jevnt over er det en økende interesse og forståelse for viktigheten av deling av data, spesielt i forbindelse med offentlige tjenester. I Datalandsbyen er det økende deltakelse og gode diskusjoner rundt deling og bruk av data. I møteserien faglig arena for informasjonsforvaltning og deling av data ble det holdt 63 innlegg fordelt på 33 møter. Deltakelsen har vært god med til tider over hundre deltakere.

Digdir leverte i april en utredning som utforsker mulighetene for at Datafabrikken kan bli selvfinansierende. Som oppfølging av dette, fikk Digdir i oppdrag å replanlegge videre arbeid knyttet til Datafabrikken. Ved utgangen av 2022 er Datafabrikkens kapabiliteter blitt overført til linjen for videre forvaltning og planlegging for konsolidering. I løpet av 2022 er Datafabrikken oppdatert med to nye tjenester: en for å hjelpe bedrifter med å finne offentlige data (Datajegeren) og en juridisk veiviser for relevant regelverk for de som vil dele data.

I tillegg har Nasjonalt rammeverk for informasjonsforvaltning blitt oppdatert med spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller (ModellDCAT-AP-NO).

Mål 4: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens

I samarbeid med andre aktører jobber Ressurssenteret for ansvarlig bruk av kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor. I den forbindelse utarbeidet vi et første utkast til veiledningsmateriale for bruk av KI i offentlig sektor. Den er klar for lansering tidlig i 2023, sammen med en oversikt over KI-prosjekter i offentlig sektor. Ressurssenteret fasiliteter også fagforum for kunstig intelligens. I 2022 ble tre møter avholdt med opp mot hundre deltakere.

Utfordringer

Verdien av data og viktigheten av å bruke offentlige data som en felles ressurs er velkjent. Likevel ser vi en utfordring i at mange virksomheter hovedsakelig fokuserer på bruk av data fra andre til eget formål og i mindre grad prioriterer deling av egne data. Dette gjenspeiler seg i data.norge.no hvor tilfanget av nye datasett fremdeles er lavere enn forventet.

De fleste virksomhetene i forvaltningen er både datakonsument og datatilbyder. Mens det å konsumere data ofte gir en direkte gevinst for den som bruke data, er det å tilrettelegge for deling av data med andre mer ressurskrevende for virksomheter.

Vi ser også at arbeidet med å fremme digitaliseringsvennlig regelverk går sakte og det er behov for forbedring og større utbredelse av veileder for digitaliseringsvennlig regelverk.

Espen Slotvik portrett

- "Digdir er en spennende organisasjon med stor faglig spennvidde. Hver dag jobber vi med å sette de store digitaliseringsutfordringene inn i en helhetlig sammenheng – og finne gode løsninger til beste for samfunnet."

Espen Slotvik (54), behovs- og forretningsutvikler for data.norge.no Brønnøysund, avdeling for brukeropplevelse og datadeling