Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bærekraft

Digitalisering er en nøkkel til å nå FNs bærekraftsmål. Arbeidet med bærekraft har to dimensjoner i Digdir. Den ene handler om hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt og legger til rette for bærekraftig løsninger gjennom digitalisering. Den andre dreier seg om vår egen drift og hvordan vi ivaretar egne medarbeidere, bruker anskaffelser, effektiviserer driften og reduserer uønskede effekter på klimaet og miljøet.

Illustrasjon som viser FNs 17 bærekraftsmål

Samfunnsoppdraget vårt, som er å være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering, handler om bærekraft. Ved å utvikle og dele løsninger, data og kunnskap, kan vi legge til rette for et samfunn preget av større likhet og mindre sløsing med ressurser.

Digitalisering skaper bærekraft

En av Digdirs hovedoppgaver er å øke bruken av og videreutvikle det nasjonale økosystemet for digital samhandling og tjenesteutvikling slik at det dekker både eksisterende og nye behov.

Pandemien viste hvordan det felles økosystemet raskt og kostnadseffektivt kan bidra til å løse samfunnsutfordringer med digitale løsninger.

I Norge nyter vi godt av høy digital kompetanse i befolkningen, god digital infrastruktur og at samfunnet som helhet har kommet langt i digitaliseringen. I årene foran oss blir digitalisering også viktig i norsk bistand. Dette er blant årsakene til at Altinn er erklært et digitalt fellesgode av Alliansen for digitale fellesgoder. Bak alliansen står blant annet UNICEF, FNs utviklingsprogram og Norad. Målet er å utvikle og gjenbruke gode, digitale løsninger som kan fremme større likhet i verden og bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.

Deling av data er avgjørende for å skape et mer bærekraftig samfunn og er en av hovedoppgavene til Digdir. Eksemplene på at deling av data skaper ny næring og effektivisering, er mange. Værdata blir for eksempel brukt til å planlegge shippingruter for å redusere energibruk og utslipp og til å planlegge gjødsling og forebygge utslipp fra landbruket. Bedre flyt av energidata gjør det mulig å redusere forbruk og kostnader innen så vel transport og industri som i husholdningene. EU jobber dessuten med å fremme digitalisering av utslipps- og bærekraftsdata fra virksomheter for å bidra til å gjøre gode bærekraftsresultater til et konkurransefortrinn.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Ved å fremme deling og bruk av data, gjør Digdir det mulig å skape nye verdier og skape innovative, mer effektive og miljøvennlige løsninger på store samfunnsutfordringer.
 • Digdir tilbyr og utvikler svært kostnadseffektive fellesløsninger som setter fart i digitaliseringen i Norge og som kan gjøre det samme i mindre utviklede land.
 • Vi utvikler innovative, kostnadseffektive løsninger sammen med andre virksomheter i både offentlig og privat sektor gjennom DSOP-samarbeidet og Datafabrikken med Digital Norway.

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

 • Digdir bidrar både med råd om hvordan vi kan og bør videreutvikle det felles digitale økosystemet slik at det legger til rette for samhandling, tjenesteutvikling og innovasjon og dekker viktige samfunnsbehov.
 • Gjennom innovasjonsarbeidet bidrar Digdir til å etablere nye arbeidsmetoder som setter offentlig sektor i stand til å møte framtidens utfordringer og utnytte ressursene bedre.
 • Digdir tilbyr samfunnskritiske og andre digitale fellesløsninger, prinsipper, rammeverk som gjør at statlige virksomheter og kommuner slipper å bruke ressurser på egne løsninger for å løse like behov.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

 • Digdir er en pådriver og hjelper for å skape mer sammenhengende tjenester, slik at innbyggere og næringsliv i hele landet får et bedre tilbud og en mer ensartet brukeropplevelse. For innbyggerne er sammenhengende tjenester spesielt viktig for å takle krevende livshendelser.
 • Digdirs digitale fellesløsninger reduserer det digitale gapet mellom mer og mindre ressursrike kommuner i Norge.
 • Digdir er tilsyn for universell utforming av ikt i både offentlig og privat sektor. Universell utforming gjør det mulig for alle å delta i samfunnet på like vilkår, og er et viktig virkemiddel for å redusere digitalt utenforskap.
 • Digdir fremmer klart språk i offentlig sektor i digitalisering og innovasjon. Klart språk reduserer det digitale utenforskapet og gjør at brukerne kan finne det de trenger, forstå det de finner og gjøre det de skal.

Bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

 • Altinn er et digitalt fellesgode som understøtter FNs bærekraftsmål ved at alle virksomheter, både i Norge og andre land, kan gjenbruke og videreutvikle hele løsningen.
 • Digdirs arbeid med fellesløsninger og deling av data legger til rette for effektivitet og åpenhet i institusjoner på alle nivåer.
 • Digdir sin innsynsløsning eInnsyn.no sørger for at innbyggerne får utøvd sin demokratiske rett til åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning, noe som er avgjørende for tilliten til at institusjonene er velfungerende og opptrer rettferdig.
 • Digdir jobber for å styrke informasjonssikkerheten i stat og kommune. God informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning for å opprettholde den høye tilliten til offentlige myndigheter og tjenester.
 • Elektroniske identitetsforvaltning (eID) gjør det mulig for både norske og utenlandske brukere å bevise sin juridiske identitet i digitale tjenester.
 • Digdir arbeider for å sikre alle en identitet, blant annet gjennom fødselsregistrering.
 • Gjennom flere av virkemidlene våre, slik som Stimulab, støtter vi prosjekter for å løse viktige samfunnsutfordringer og setter brukeren i sentrum.

Bærekraft i Digdirs egen virksomhet

Som virksomhet arbeider vi for å ivareta våre ansatte, effektivisere driften og redusere negative effekter på klima og miljø. Dette arbeidet skaper særlig bidrag til å nå tre av FNs bærekraftsmål:


Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Digdir aksepterer ikke diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Digdir jobber målrettet for å opprettholde god kjønnsbalanse og sikre lik lønn for likt arbeid.

Vi rapporterer årlig om likestilling og likelønn, i tråd med krav.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Digdir tilbyr en attraktiv arbeidsplass, ryddige arbeidsforhold
og muligheter for utvikling.

Vi tar samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger, tilby arbeidspraksis og rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Digdir tilbyr medarbeiderne hybrid arbeidshverdag med høy fleksibilitet, større frihet og gode digitale arbeidsverktøy – og kutter reisetid- og kostnader.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi bruker prinsippene for grønne anskaffelser og har inngått rammeavtaler som fremmer sirkulær økonomi.

Digdir har byttet ut eldre og lite miljøvennlige kontorlokaler med nye bygg med sterk miljøprofil i Brønnøysund og Oslo.

Vår teknologiske plattform støtter digital samhandling og reduserer behovet for flyreiser og kutter reisekostnader.

India May Anderson portrett

- "Den største forskjellen på å jobbe i Australia og Norge, er at hierarkiet er flatere. I Digdir er det stort rom for å kunne foreslå og si det jeg mener - det har stor betydning for meg."

India May Anderson (29), ux-researcher/-designer Brønnøysund, avdeling for brukeropplevelse og datadeling

Bilde av Digdirs lokasjon i Oslo
Oslo

Kontorlokaler med sterk miljøprofil

Lokalene våre i Brønnøysund og Oslo har sterke miljøprofiler. Det var et bevisst valg å finne lokaler med gode miljøegenskaper da vi flyttet i 2021, og miljø- og energikrav preget anskaffelsen.

Bilde av Digdirs lokasjon i Brønnøysund
Brønnøysund
Foto: Gunn-Rita Mosheim

I Brønnøysund leier vi lokaler og deler fellesarealer med Brønnøysundregistrene i et bygg med BREEAM-NOR-sertifikat på nivået «Very good». Lokalene på Økern i Oslo har BREEAM-NOR-sertifikat på nivået "Excellent" og tilfredsstiller energiklasse A. Miljøhensyn er lagt til grunn for alle valg i lokalene, og vi deler kurs- og møteromslokaler med DFØ for å utnytte arealene best mulig.

Bilde av Digdirs lokasjon i Leikanger
Leikanger

I desember 2022 ble vi med i et initiativ fra DFØ om å forbedre energieffektiviteten i lokalene i Oslo ytterligere. Prosjektet skal kartlegge energibruk og -styringssystemer i bygget for å identifisere muligheter for energieffektivisering.

Bærekraftige anskaffelser og forvaltning av inventar

Digdir har som mål å dekke behovet for møbler og inventar på en ressurseffektiv måte som fremmer sirkulær økonomi og ivaretar klima og miljøhensyn. Vi har inngått en rammeavtale om nye møbler som er designet for en sirkulær økonomi. I tillegg har vi inngått en rammeavtale om brukte møbler, som gjør det mulig å bytte til produkter vi har bruk for og levere møbler vi ikke har bruk for til leverandøren for gjenbruk. I forbindelse med flyttingen i 2021 oppgraderte og gjenbrukte vi en stor andel av møblene fra de tidligere lokalene.