Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statistikk

Faste ansatte i Digdir 31.12.2022

I 2022 rekrutterte vi 56 faste og 41 midlertidige stillinger. Årsaken til at Digdir har flere ansatte, er todelt. Den ene årsaken er at vi som følge av satsinger i 2021 har fått noe flere ansatte med effekt fra 2022. Den andre er at Digdir i tråd med regjeringens føringer er i gang med å erstatte konsulentbruk med egne ansatte. Rekrutteringene vi hadde for midlertidige stillinger var grunnet midlertidig ressursbehov, ferieavvikling og sommerstudenter. I likhet med 2020 og 2021 gjennomførte vi en sommercamper i Leikanger og Brønnøysund. Det var totalt 14 som ble ansatt midlertidig for å være med på sommercampene i 2022.

Graf; lav og ønsket turnover

Turnovertallet (ansatte som slutter) for Digdir i 2022 er beregnet ut fra antall ansatte pr. 31.12.2022. Turnover er 9,9 % (ikke medregnet de som går av med pensjon) og 10,04 % (medregnet de som går av med pensjon). De fleste som sluttet var tilknyttet Oslo-kontoret (18 %). Dette har bakgrunn i stor bevegelse i arbeidsmarkedet etter pandemien og et veldig godt arbeidsmarked. Vi beholder i høy grad kristisk kompetanse, men vi må jobbe videre i 2023 med tiltak for å beholde disse. Sett opp mot andre sammenlignbare statlige virksomheter er turnover normal og ønsket. Det gir oss mulighet til å beholde riktig kompetanse, samtidig som vi kan fornye oss og dekke nye behov.

Graf; nyansatte tar ned gjennomsnittsalderen

Vi ønsker å ansette yngre medarbeidere i Digdir. Dette bidrar til vår felles kompetanse og innovasjonskraft, og gjør oss attraktive for yngre medarbeidere over tid. Gjennomsnittsalderen for de som er rekruttert i 2021 er 38 år. Av nyansatte i 2022 er 44 % unge under 35 år.

Fakta

om nyansatte og alder

44
%

av nyansatte i 2022 er under 35 år

38
år

var gjennomsnittsalderen for de som ble rekruttert i 2021

Lønnsutvikling - grafikk med tre søyler: 685 000 (2020), 727 000 (2021), 748 000 (2022)

Den gjennomsnittlige lønnsutviklingen fra 2020 til 2021 var på kr. 42 500 og kr. 21 000 fra 2021 til 2022. Det er flere årsaker til lønnsutviklingen i fra 2020 til 2022. Vi har hatt mange rekrutteringer i 2021 og 2022. Rekrutteringene var hovedsakelig innen IT og det har vært et godt arbeidsmarked i fagfeltene vi rekrutterer fra. Aktuelle kandidater har høyere lønnsforventinger enn tidligere grunnet økt konkurranse fra både privat, frivillig og offentlig sektor. Den økte konkurransen skyldes i hovedsak en generell nasjonal mangel på kvalifisert IT kompetanse. For å få rekruttert kritisk viktig kompetanse har vi måttet ansette til et høyere lønnsnivå enn tidligere.

For å ansette til et akseptabelt lønnsnivå differensierer vi lønn i henhold til vår lønnspolitiske strategi, og markedsfører andre goder vi har som statlig virksomhet. I tillegg rekrutterer vi yngre kandidater og gjennomfører intern opplæring.

Gjennomsnittlig sykefravær - 3 søyler; 4,0% (2020), 4,3% (2021), 5,8% (2022)

Det gjennomsnittlige sykefraværet var på 5,8 % i 2022. Dette er høyere enn i 2021 og 2020. Årsaken til at sykefraværet i 2022 er høyere skyldes hovedsakelig kortere sykefravær tilknyttet luftveissykdommer etter Covid-19. Sykefraværet vurderes som på et tilfredsstillende nivå. Det jobbes aktivt med å holde sykefraværet lavt. Dette gjør vi blant annet med tett oppfølging med den enkelte, NAV og interne målrettede tiltak. Det totale sykefraværet skyldes primært langtidsfravær. Utviklingen i sykefravær i Digdir for 2022 er normal sammenlignet med andre virksomheter i staten.

Statens sykefraværsstatistikk over tid | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)