Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fellesføringer for 2022

I årsrapporten for 2022 skal Digdir rapportere på to fellesføringer, en om konsulentbruk og en om lærlinger.

Fellesføring 1: Konsulentbruk

Digdir benytter interne ressurser der det er mulig, men må også benytte eksterne konsulenter. Bruk av konsulenter i Digdir er i hovedsak knyttet til drift og utvikling av nasjonale fellesløsninger og Altinn. Det benyttes også konsulenter i forbindelse med spesifikke satsninger og oppdrag fra KDD.

Hovedårsaken til bruk av konsulenter er at store og komplekse oppgaver krever ekstra ressurser i tidsavgrensede perioder. Eksterne ressurser gir fleksibilitet til å justere kompetanseprofiler underveis i arbeidet. Det er i tillegg lite trolig at én ressurs besitter kompetanse for hele fagområdet. Ved å benytte eksterne ressurser er det enklere å kjøpe timer hos enkeltressurser basert på korrekt kompetanseprofil, og vi kan således endre sammensetning av kompetanse uten at vi øker antall ressurser. I tillegg er det i dagens arbeidsmarked vanskelig å rekruttere og beholde kritisk kompetanse.

De siste årene har Digdir relokert budsjettmidler fra konsulenttjenester til faste stillinger, blant annet knyttet til utviklerkompetanse for nasjonale fellesløsninger. Direktoratet opplever imidlertid at turnover er utfordrende ved bevegelser i arbeidsmarkedet etter pandemien og et veldig godt arbeidsmarked. Dette medfører at Digdir ikke alltid klarer å beholde kritisk kompetanse, slik at det fortsatt er behov for bruk av konsulenter. Digdir arbeider for tiden med to store moderniseringsprosjekter knyttet til nasjonale fellesløsninger. Det er naturlig å forvente at arbeidet med disse prosjektene kan medføre økt bruk av konsulenter i en overgangsperiode.

Kjøp av konsulenttjenester bokføres på kontoer i intervallet mellom 6700 og 6739, jf. kapittel 6 om årsregnskapet note 3 Andre utbetalinger til drift. I 2022 ble det bokført om lag 129,5 mill. kroner til kjøp av konsulenttjenester i Digdir, som er lavere enn både 2020 og 2021. Grunnet endring i bokføring av brukergenererte tredjepartskostnader fra 2021 til 2022 viser imidlertid ikke regnskapet for 2020 og 2021 sammenlignbare tall med 2022 for konsulenttjenester (tall i kroner).

Tabell 1: Faktiske kostnader til konsulenttjenester for 2020 – 2022 (tallene for 2020 og 2021 er korrigert for brukergenererte tredjepartskostnader)

2020 2021 2022
Konsulenttjenester (6700-6739) 133 607 693 150 702 297 ​129 485 659

Økningen i bruk av konsulenter fra 2020 til 2021 utgjør om lag 17 mill. kroner og skyldes i hovedsak særskilte satsinger. Reduksjonen mellom 2021 og 2022 utgjør om lag 21 mill. kroner og skyldes blant annet særskilte oppdrag knyttet til Covid-19, arbeid med sikkerhetshendelsen i ID-porten 1. oktober 2020 og flytteprosjekter i Oslo og Brønnøysund.

Konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgivning

For 2022 har Digdir ikke kjøpt konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgivning. I henhold til regnskapet, korrigert for feilføringer, har Digdir også redusert bruken av konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgivning fra 2020 til 2021. Digdir regnskapsfører kjøp av tjenester til kommunikasjonsrådgivning på konto 6722. Tabell 2 viser konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgivning korrigert for feilføringer i perioden 2020 – 2022 (tall i kroner).

Tabell 2: Konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgivning, korrigert

2020 2021 2022
Konto 6722 Konsulenttjenester til kommunikasjonsrådgivning, korrigert 1 700 000 1 200 000 0

Fellesføring 2: Lærlinger

Digdir hadde pr 31.12.2022 seks lærlinger, fordelt på dataelektronikerfaget, IT-driftsfaget og mediegrafikerfaget. Digdir er tilknyttet to opplæringskontor; OK Stat og Sør-Helgeland Opplæringskontor. Fra 2023 vil vi øke antallet lærlinger, fordi vi også skal ta inn lærlinger i IT-utviklerfaget.

Les videre