Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Likestilling

Likestilling og mangfold

Digdir er opptatt av å fremme likestilling og mangfold. Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder aksepteres ikke hos oss.

Målsettingen er at vi skal ha ansatte med ulik bakgrunn og være en attraktiv arbeidsgiver for alle. I 2022 fikk vi derfor på plass en likestilling- og mangfoldsstrategi. Likestilling- og mangfoldsstrategien er tosidig. På den ene siden setter den fokus på hvordan vi skal være som virksomhet ovenfor de som jobber hos oss. På den andre siden setter den fokus på hvordan vi skal være som virksomhet overfor omgivelsene våre. Arbeidet har en verdi i seg selv, men vi ser spesielt at dette kan bidra til å tiltrekke aktuelle kandidater som kan gjøre en god jobb hos oss.

Inkluderende arbeidsliv

Det er tilnærmet lik jevn fordeling i antall ansatte kvinner og menn i Digdir. Det gjenspeiles også i mellomledelsen, der vi har like mange kvinner som menn. Vi har like mange kvinner og menn i midlertidige stillinger.

Vi har få ansatte i deltidsstillinger hos oss. Det er kun 10 deltidsansatte som er fordelt likt på menn og kvinner. Vi gjorde en kartlegging av ufrivillig deltid i medarbeidersamtaler med de enkelte. Deltid hos oss skyldes pensjonering, helsemessige årsaker og studier. Resultatet av kartleggingen ble i etterkant gjennomgått med tillitsvalgte. Vi har ikke identifisert tilfeller av ufrivillig deltidsarbeid hos oss.

Likelønnsstatistikken

Digdir vil unngå ubegrunnede kjønnsrelaterte lønnsskjevheter. Vi vurderer kjønn og lønn ved ansettelse, og påser at menn og kvinner under ellers like forhold skal ha samme lønnsutvikling. Det er en lønnsforskjell mellom menn og kvinner på overordnet nivå hos oss. Årsaken til dette er at flere menn har stillingsnivå med et høyere lønnsnivå enn kvinner. Når vi ser på stillingsnivå, er det kun små lønnsforskjeller, både på mellomleder- og ansattnivå. Flere ganger i året er lønnsstatistikk og analyse drøftet i møte med tillitsvalgte. I analysen går vi gjennom likelønn og om det er noen ubegrunnede forskjeller.

Vi følger opp likestilling og mangfold ved å analysere styringstall innenfor HR-området. Vi overvåker endringer og setter i gang tiltak fortløpende basert på funn og fakta i analysene. Vi tar hensyn til likestilling og mangfold i våre rekrutteringsprosesser, interne retningslinjer, lønnspolitikk og gjennom våre HMS-tiltak.

Les videre