Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Status på oppdrag i tildelingsbrev

​Status oppdrag pr. 31.12.2022

Tildelingsbrev 2022

​Oppdrag gitt 07.01.2022 i tildelingsbrev for 2022

Oppdrag 1

Bistå KDD i eventuell prosess med utvikling av en responsfunksjon for felles økosystem.

Status

-

Kommentar

Digdir har ikke mottatt bestilling fra KDD.

-

Oppdrag 2

Digdir skal benytte livshendelsen Dødsfall og arv som eksempel til å utvikle brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester. Dette skal bidra til bedre og mer likeartet opplevelse ved bruk av offentlige digitale tjenester slik at disse er mer gjenkjennbare og lettere å bruke. Plan for arbeidet skal foreligge 01.03.2022.

Status

På plan

Kommentar

Plan for arbeidet med brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester er oversendt KDD iht. plan. Oppdraget skal leveres i 2023.

På plan

Oppdrag 3

Digdir skal utvikle en metode for å måle og synliggjøre gevinster og effekter av viderebruk av offentlige data.

Status

Gjennomført

Kommentar

Rapport er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag 4

Digdir skal arbeide for at Datafabrikken har rammebetingelser for å være selvfinansierende. Anbefaling om overgang til selvfinansiering med begrunnelse og forslag til innretning leveres KDD.

Status

Gjennomført

Kommentar

Forslag til innretning for Datafabrikken er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag 5

Digdir skal utarbeide retningslinjer for bruk av eID for ansatte i forvaltningen.

Status

Gjennomført

Kommentar

Veileder for bruk av eID for offentlig ansatte er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag 6

Digdir skal lage en oversikt over finansieringsbehov og plan for hvordan gjennomføre nødvendig modernisering og sikring av tillitstjenestene, inkludert eID-plattformen. I planen synliggjøres hva som må prioriteres i 2022.

Status

Gjennomført

Kommentar

Oversikt over finansieringsbehov og plan for tillitstjenestene er oversendt til KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag 7

Direktoratet skal utarbeide en oppfølgingsrapport med oppsummering fra de utredningene de har foretatt om MVA og privates bruk. Basert på dette skal direktoratet gi departementet råd om hvilke prinsipielle forhold som må avklares samt ansvarsforhold i det videre arbeidet. Dette arbeidet vil gi grunnlag for valg om finansieringsmodell, herunder sentralfinansiering.

Status

Gjennomført

Kommentar

Utredningen er oversendt KDD iht. plan. Oppdraget ses i sammenheng med ny bestilling i supplerende tildelingsbrev nr. 2, jf. omtale nedenfor.

Gjennomført

Oppdrag 8

Digdir skal gjennomføre en mulighetsstudie i den hensikt å kartlegge tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning som gir borgerne mulighet for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over egne personopplysninger som behandles i offentlig sektor. Utredningen skal også gjøre rede for muligheten for at en slik løsning kan omfatte personopplysninger som behandles av privat sektor. Det skal gis en vurdering av tekniske og juridiske konsekvenser av, og ev. hindre for, de ulike løsningsalternativene.

Status

Gjennomført

Kommentar

Mulighetsstudie er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag 9

Oversette oppdatert standard EN 301 549 v 3.2.1 (2021-03)

Status

Gjennomført

Kommentar

Oversettelsen er gjennomført og publisert iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag 10

Digdir skal utarbeide veiledningsmateriell for kostnads- og tidseffektiv etterlevelse av krav til synstolkning av videoinnhold.

Status

-

Kommentar

Oppdraget er etter avtale med KDD ikke levert.

-

Oppdrag 11

Digdir skal utvikle og produksjonssette en løsning for tilgjengelighetserklæring for nettsteder. Løsning for tilgjengelighetserklæring for app leveres i 2023.

Status

Gjennomført

Kommentar

Løsning for tilgjengelighetserklæring for nettsteder er levert iht. plan. Løsning for tilgjengelighetserklæring for app er under arbeid.

Gjennomført

Supplerende tildelingsbrev 2022 nr. 1

Oppdrag gitt 14.03.2022 i supplerende tildelingsbrev for 2022 nr. 1

Oppdrag

Digdir skal, i samarbeid med DFØ og DOGA, levere faglig råd om hvordan virkemiddelporteføljen for innovasjon i offentlig sektor kan utvikles videre slik at den er bedre tilpasset dagens og fremtidens behov.

Status

Gjennomført

Kommentar

Faglig råd er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag

Digdir skal foreslå og ta ansvaret for gjennomføring av et koordinert opplegg for utstedelse av eID på nivå Betydelig og Høyt til flyktninger fra Ukraina. KDD vil gir klarsignal for gjennomføring etter å ha mottatt og vurdert forslaget.

Status

Gjennomført

Kommentar

Forslag er oversendt KDD iht. plan. Midler til oppdraget er tildelt i tillegg til supplerende tildelingsbrev nr. 1, jf. nedenfor.

Gjennomført

Tillegg til supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2022

​Oppdrag gitt 10.05.2022 i tillegg til supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2022

Oppdrag

Digdir tildeles midler til å etablere et opplegg for utstedelse av eID til flyktninger fra Ukraina. Opplegget skal bidra til at flyktninger kan få en eID på høyt sikkerhetsnivå. Digdir skal orientere om plan for bruk av midlene sammen med status for gjennomføringen av tiltaket.

Status

Gjennomført

Kommentar

Orientering er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Supplerende tildelingsbrev 2022 nr. 2

​Oppdrag gitt 01.07.2022 i supplerende tildelingsbrev for 2022 nr. 2

Opppdrag

Digdir skal levere et årlig uttrekk fra eInnsyn som kan følge utviklingen i arkivering og journalføring.

Status

Gjennomført

Kommentar

Uttrekket er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag

Utredning av behovet for en permanent hjemmel for innhenting av opplysning om utenlandsk identifikasjonsnummer fra Folkeregisteret i forbindelse med utstedelse av eID.

Status

Gjennomført

Kommentar

Utredning av behov for en permanent hjemmel er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Oppdrag

Digdir skal i løpet av september oversende et grunnlag for departementets dialog med FIN knyttet til MVA. Grunnlaget skal inneholde en oversikt over prinsipielle avklaringer knyttet til MVA. Digdir bes utarbeide en oversikt over nødvendige prinsipielle avklaringer og grunnlag for beslutninger som må fattes andre halvår 2022, samt i dialog med departementet utarbeide nødvendig grunnlag for departementets forslag til regjeringens budsjettarbeid 2024. Digdir skal levere avtalt dokumentasjon innen 2.11.2022.

Status

Gjennomført

Kommentar

Grunnlag med prinsipielle avklaringer knyttet til MVA er oversendt KDD iht. plan.

Gjennomført

Les videre