Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Redegjørelse for ressursbruk 2022

Ressursbruken gjenspeiler Digdirs rolle som regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet.

Digdir er i 2022 ikke tilført nye satsinger utover en særskilt oppgave med å utvikle og forvalte eID for ukrainske flyktninger. Enkelte satsinger innenfor våre fagområder er imidlertid videreført fra tidligere år. Satsingene har til felles at de løser utfordringer og tilbyr sentrale løsninger til store deler av offentlig sektor, i stedet for at hver enkelt virksomhet eller sektor må lage egne løsninger. Som en del av dette arbeidet fikk direktoratet i nysaldert budsjett for 2022 tildelt en andel av bevilgningsbehovet til arbeidet med modernisering av fellesløsningene.

Virksomhetsområde Regnskap 2018 Regnskap 2019 Regnskap 2020 Regnskap 2021 Regnskap 2022
Digital forvaltning 92 778 170 83 296 564 97 749 000 126 122 270 136 195 888
Fellesløsninger, Altinn og FDK 195 347 093 225 357 653 506 869 708 634 990 491 663 816 776
Administrasjon og felles driftsutgifter 79 929 420 84 022 087 115 436 119 80 297 208 58 109 625
SUM 368 054 683 392 676 304 720 054 827 841 409 970 ​858 122 289

Ressursbruk fordelt på virksomhetsområder

Digdir ble etablert 1. januar 2020 ved at deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) ble slått sammen med Altinn og informasjonsforvaltningsmiljøet fra Brønnøysundregistrene. Regnskapstallene ovenfor viser ressursbruk for budsjettkapittel 540 for årene 2018 og 2019 tilhørende tidligere Difi og fra årene 2020, 2021 og 2022 for Digdir. Analysen av ressursbruk er inndelt i tre virksomhetsområder. Digital forvaltning inkluderer kostnader til direktoratets roller som premissgiver for digitalisering, iverksetter av vedtatt politikk på direktoratets fagområder og tilsyn for universell utforming. Tilsvarende er alle kostnader knyttet til rollen for drift, forvaltning og utvikling av nasjonale fellesløsninger, inkludert Altinn og FDK fra 2020, samlet i virksomhetsområdet Fellesløsninger. Kostnadene til administrasjon og drift av direktoratet framkommer av virksomhetsområdet Administrasjon og felles driftsutgifter. Det tas forbehold om at skillene mellom virksomhetsområdene ikke er absolutte.

I virksomhetsområdet Digital forvaltning inngår arbeidet som premissgiver og veiledning innen digitaliseringsområdet, informasjonssikkerhet, datadeling og arkitektur. I tillegg inngår ressurser knyttet til tilsyn for universell utforming av ikt i dette fagområdet. Regnskapstallene omfatter også ressursbruk knyttet til Digdirs veiledning og behandling av søknader i medfinansierings- og stimuleringsordningen. Reduksjonen i regnskapstallene fra 2018 til 2019 forklares med at stimuleringsordningen ble flyttet til ny budsjettpost 26 og fra 2019 derfor ikke lenger inngår i dette virksomhetsområdet. Økningen fra 2020 til 2021 skyldes primært økt satsning på å digitalisere tilsyn og deling av data, blant annet ved etablering av nasjonalt ressurssenter for deling av data og datafabrikken. Økningen fra 2021 til 2022 skyldes i hovedsak økt aktivitet knyttet til Nordisk-baltisk digitalt samarbeid og i tilsynet for universell utforming av ikt.

En stor del av direktoratets ressurser har historisk gått til å dekke kostnader knyttet til drift, forvaltning og utvikling av nasjonale fellesløsninger som vi tilbyr eksterne brukere, jf. virksomhetsområdet Fellesløsninger. I nåværende Digdir er Difis tidligere fellesløsninger samlet med Altinn og FDK. Bruken av fellesløsningene har siden etableringen hatt en kraftig vekst, og covid-19 pandemien har både i 2020 og 2021 medført ytterligere økt bruk på Digdirs fellesløsninger. Sammenlignet med 2021 har ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret i 2022 hatt en nedgang i antall innlogginger og oppslag. Sammenlignet med data fra før covid er det imidlertid fortsatt en stor økning i bruken av fellesløsningene, med henholdsvis 64 pst økning for ID-porten og 227 pst økning for Kontakt- og reservasjonsregisteret når en sammenligner bruk av løsningene i 2019 med tall for 2022.

Fellesløsningene som eSignering, Maskinporten, eInnsyn og flere av Altinn-produktene (Altinn-autorisasjon og skjematjenester) har hatt en økning i bruk i 2022. Eksempelvis har antall kunder i tidligere Difis fellesløsninger fra 2016 til 2022 økt med 122 pst, mens antall integrasjoner i andre tjenester har økt med 567 pst. Antall innlogginger i ID-porten har i samme periode økt med 215 pst og antall oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret økt med 1920 pst. Antall signeringer i eSignering har økt med 81,6 pst i perioden 2020 til 2022.

Virksomhetsområdet Administrasjon og felles driftsutgifter omfatter styrings- og støttefunksjoner, kommunikasjon og felles driftsutgifter, herunder kostnader til interne ikt og HR. Felles driftsutgifter inkluderer også kostnader til lokaler i Oslo, Leikanger og, fra og med 2020, Digdirs lokaler i Brønnøysund. I tillegg er kostnader knyttet til omstillingsarbeidet i 2019, 2020 og 2021 omdisponert fra andre områder og i hovedsak ført på dette virksomhetsområdet. Redusert kostnader fra 2021 til 2022 skyldes endret pensjonsberegning for ansatte, bortfall av kostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler i Oslo og Brønnøysund og endret lokalforvaltning.

I regnskapstallene ovenfor inngår ikke Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter kap. 540, post 25. Medfinansieringsordningen skal bidra til økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter. Tilsvarende inngår heller ikke Stimulab, kap. 540, post 26 som skal stimulere for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor, eller utbetalinger av tilskudd til Standard Norge, kap. 540, post 71 IT-standardisering. Bakgrunnen for dette er at ordningene er forvaltet av Digdir, men ikke sier noe om ressursbruken i Digdir som sådan.

Frem til 31. desember 2019 hadde Difi ansvarsområder knyttet til ledelse, organisering og kompetanse som omfattet arbeid knyttet til strategisk ledelse og arbeidsgiverstøtte, utvikling og organisering av forvaltningen, samt kurs- og kompetanseutvikling i forvaltningen. Fagområdene ble overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 1. januar 2020 og inngår ikke i regnskapstallene ovenfor. Tilsvarende ble fagområdet offentlige anskaffelser overført til DFØ 1. september 2020. Grunnet overføringen til DFØ er de regnskapsførte utgiftene på om lag 50 mill. kroner for offentlige anskaffelser i 2020 ikke del av regnskapstallene i tabellen ovenfor.