Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Organiseringa av Digitaliseringsdirektoratet

I 2021 vedtok Digdir eit nytt organisasjonskart med formell verknad frå 1.1.2022. Arbeidet med nye leveranseområde, produktgrupper og ei tverrfagleg marknadsgruppe starta allereie i 2021 og fortsette i 2022.

Tal tilsette Digdir 2022 illustrert med namn og plassering av lokasjonar på kartet

Tal tilsette i Digdir

Tal på tilsette fordelt på våre lokasjonar, inkludert mellombels tilsette og lærlingar

78
Positiv aukande trend

tilsette i Brønnøysund (73 i 2021)

142
Positiv aukande trend

tilsette i Leikanger (129 i 2021)

147
Positiv aukande trend

tilsette i Oslo (143 i 2021)

Brønnøysund Leikanger Oslo
Faste 76 132 138
Midlertidige 1 8 6
Lærlingar 1 2 3
Illustrasjon av Digdigr sitt nye organisasjonskart som gjeld frå 01.01.22. Organisasjonen har fire støtteavdelinger, ein tverrgåande marknadsgruppe og fire fagavdelinger, som igjen er delt inn i produktgrupper og leveranseområde.
Frå 1.1.2022 gjeld dette organisasjonskartet.

Les vidare