Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hovudtal

Hovudtala gir nyttig informasjon om Digdir som verksemd og gjer det mogleg å samanlikne tala over fleire år og med andre statlege verksemder.

Nøkkeltal årsrekneskapen*

2018

2019

2020

2021

2022

Tal tilsette**

371

349

367

Tal avtalte årsverk**

361

338

356

Tal utførte årsverk***

308

306

330

311

326

Samla tildeling post 01-99

654 034 000

713 424 000

975 243 000

1 092 268 000

1 116 573 000

Utnyttingsgrad totalt på post 01–29

90,3 %

90,2 %

88,3 % ****

94,0 %

94,3 %

- korrigert for tilskotsordningar

94,5 %

92,4 %

94,1 % ****

98,2 %

96,8 %

- korrigert for tilskotsordningar og eID for ukrainske flyktningar

98,3 %

Driftsutgifter

489 341 626

524 247 512

768 174 883

836 728 145

858 636 231

Lønsdel av driftsutgifter

55,1 %

54,4 %

40,8 %

36,4 %

36,9 %

Lønsutgifter per årsverk

875 983

932 805

949 142

979 491

970 798

*Grunnlaget for tabellen er henta frå årsrekneskapen for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022

**Tal tilsette og tal avtalte årsverk er henta frå Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk "12623: Ansatte i staten, etter enhet". Opplysningane er baserte på a-meldingar frå verksemda.

***Tal årsverk er sum månadsverk i vald periode delt på tal månader i utvalgsperioden i åra 2016 - 2019. Tal årsverk i 2020, 2021 og 2022 er inkl. overtid/ekstratimar fråtrukke fråvær = utførte årsverk. Tal årsverk 2020 inkluderer utførte årsverk for avdeling for offentlege anskaffingar (ANS) fram til 31.08.2020. ANS vart overført til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) den 01.09.2020.

**** Utnyttingsgrad for 2020 er noko større enn tabellen viser. Berekninga for 2020 manglar korrigering for offentlege refusjoner vedrørande løn. Justert utnyttingsgrad ville hhv. vore 89,4 % totalt for post 01-29 og 95,3 % totalt for post 01-29, korrigert for tilskotssordningar.

Utnyttingsgrad korrigert for tilskotsordningar

Graf: Utnyttingsgrad korrigert for tilskotsordningar, for perioden 2018 til 2022
Grafen viser at Digdir utnytta 98,2 prosent av tildelte midlar på post 01 til 29 når ein held midlar til tilskot utanfor. Utnyttingsgraden steig frå 94,1 prosent i 2020. Men berekninga for 2020 manglar korrigering for offentlege refusjonar vedrørande løn, og utnyttingsgraden for 2020 var difor noko større enn tabellen viser.

Fast tilsette i Digdir 31.12.2022

Tal på fast tilsette fordelt på våre lokasjoner

76

tilsette i Brønnøysund

132

tilsette i Leikanger

138

tilsette i Oslo

Fast tilsette i Digdir på kvar lokasjon 2022

Lærlingar

i Digdir 31.12.2022

6
lærlingar
Positiv aukande trend

(3 lærlingar i 2021)