Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ledelsens kommentar til årsregnskapet 2022

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Bekreftelse

Årsregnskapet for 2022 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Årsregnskapet vurderes å gi et dekkende bilde av direktoratets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.

Vesentlige forhold ved årsregnskapet

Digdirs tildelinger på kapittel 540, utgiftssiden, var på 1 116,6 mill. kroner i 2022 jf. oppstillingen for bevilgningsrapportering og note A, noe som er en økning på om lag 24,3 mill. kroner fra 2021. Av bevilgningen i 2022 er 26 mill. kroner tildeling til utvikling og drift av eID for ukrainske flyktninger. Bevilgningen til eID for ukrainske flyktninger er en særskilt tildeling i 2022 der Digdir har ansvaret for gjennomføring av et koordinert opplegg for utstedelse av eID til flyktningene. Korrigert for denne tildelingen, har direktoratet en reduksjon på 0,2 pst i samlede tildelinger fra 2021 til 2022. I tillegg til tildelinger på kapittel 540 har direktoratet hatt merinntekter og belastningsfullmakter fra KDD og Kulturdepartementet (KUD). Samlet tildeling, inkludert belastningsfullmakter og merinntekter utgjorde 1 128,4 mill. kroner. Direktoratet, ved Tilsynet for universell utforming av ikt, har et inntektskrav på 0,1 mill. kroner, men det er ikke i lagt noen tvangsmulkt etter tilsyn i 2022.

Bevilgningsrapportering og brukte fullmakter

Bevilgningsrapporteringen viser at Digdir i 2022 har en mindreutgift på kapittel 540, postene 01 til 71 på om lag 228,6 mill. kroner. I tillegg har direktoratet en merinntekt på kapittel 3540, postene 03 til 86 på om lag 8,5 mill. kroner. Dette medfører at total mindreutgift, hensyntatt merinntekter utgjør om lag 237,1 mill. kroner, noe som er økning på om lag 16,3 mill. kroner fra 2021.

Kapittel 540, post 25 gjelder medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter. Mindreutgiften på post 25, utgjør om lag 200,6 mill. kroner. På post 25 gir Digdir belastningsfullmakter til bruttobudsjetterte virksomheter, mens nettobudsjetterte virksomheter får utbetalt midler. Digdir har gitt om lag 182,8 mill. kroner i belastningsfullmakter til andre statlige virksomheter knyttet til medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. For 2021 utgjorde avgitte belastningsfullmakter om lag 163,9 mill. kroner. For 2022 er det utgiftsført om lag 149,6 mill. kroner knyttet til belastningsfullmakter på kapittel 540, post 25. Hensyntatt dette er mindreutgiften på post 25 om lag 51 mill. kroner.

Årsaken til mindreutgiften på kapittel 540, post 25 er i hovedsak forskjøvet fremdrift i prosjektene som har mottatt tilsagn og annen fordeling av tilsagn enn det utbetalingsprofilen legger til grunn. Det er også noe ufordelte midler fra tilsagnsrammer i 2020 og 2022, samt mindreutgifter på avsluttede prosjekter.

Mindreutgifter på kapittel 540, post, 21 og 26 og merutgifter på post 01 og 23, hensyntatt merinntekt på kapittel 3540, post 03 utgjør en mindreutgift på om lag 33,3 mill. kroner, jf. bevilgningsrapporteringen. I hovedsak er mindreutgiftene knyttet til forsinkelse i aktiviteter og prosjekter.

Mindreutgiften på kapittel 540, post 22 korrigert for mindreinntekten på kapittel 3540, post 05 utgjør om lag 2,1 mill. kroner. Dette skyldes reduserte inntekter for bruk av fellesløsningene.

Merutgiften på kapittel 540, post 29 korrigert for merinntekt på kapittel 3540, post 07 utgjør om lag 1,2 mill. kroner, og vil bli avregnet tjenesteeierne i 2023.

Overførbart beløp

Mulig overført beløp i form av mindreutgift på kapittel 540, postene 21, 23, 25, 26 og 29 utgjør om lag 85,5 mill. kroner, jf. note B. Beløpene er søkt overført til 2023.

Lønn og sosiale utgifter

Digdir har utbetalt om lag 316,5 mill. kroner til lønn og sosiale ytelser inkl. pensjonskostnader, jf. note 2. Dette er en økning fra 2021 på om lag 11,9 mill. kroner. Lønnsutgiftene fratrukket sykepenger og refusjon utgjør 36,8 pst av driftsutgifter i 2022.

Mellomværende

Mellomværende med statskassen utgjorde ved årets slutt om lag 21 mill. kroner. Dette er en økning fra 2021 på om lag 8,6 mill. kroner. Posten består i hovedsak av skyldig skattetrekk og avsatt pensjonspremie til Statens pensjonskasse.

Revisjon

Digdir er et statlig forvaltningsorgan. Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Digdir. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert pr. d.d. Revisjonsberetningen publiseres på direktoratets nettsider innen 1. mai. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen vil beretningen publiseres så snart den foreligger.

Signatur Frode Danielsen, konstituert direktør

Frode Danielsen
Konstituert direktør