Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter

Digdir har i 2022 mottatt belastningsfullmakter på totalt 3,4 mill. kroner fra henholdsvis KDD på 2,4 mill. kroner og KUD på 1 mill. kroner. Digdir har benyttet 3,4 mill. kroner av mottatte belastningsfullmakter.

Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)

Digdir har gitt belastningsfullmakter til 26 statlige virksomheter på kapittel 540, post 25 Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. Fullmaktene utgjorde om lag 182,8 mill. kroner, hvor virksomhetene har benyttet seg av om lag 149,6 mill. kroner av fullmaktene. Digdir har gitt Skatteetaten en belastningsfullmakt på kapittel 3540, post 86 for inntektsføring av tvangsmulkt, som kan bli ilagt av Digdir ved Tilsynet for universell utforming av ikt. For 2022 er det ikke utstedt tvangsmulkt.

Tilsagnsfullmakter

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter har i 2022 hatt en tilsagnsfullmakt slik at samlet ramme for nye tilsagn og tidligere pådratt ansvar kan utgjøre inntil 115,6 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten i tildelingsbrevet 2022 utgjorde 163 mill. kroner, men ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 redusert med 47,7 mill. kroner til 115,6 mill. kroner, jf. supplerende tildelingsbrev 2022 nr. 3. Samlet tilsagn per 31.12.2022 utgjør 124,4 mill. kroner for 2023 og 2024. Når det gjelder kapittel 540, post 25 vil Digdir ha dekning for fremtidige forpliktelser for tilsagnsrammen 2021 og 2022 gjennom overførte midler fra 2021 og 2022 samt bevilgning i 2023 og 2024.

Stikkordet «kan overføres»

Digdirs bevilgning på kapittel 540, postene 21, 23, 25, 26, 27 og 29 er gitt med stikkordet «kan overføres», jf. note B. Beløpet kommer fra tildelinger gitt innenfor de to siste budsjettår og Digdir lar beløpet inngå som del av mulig overført beløp.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Digdir har fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kapittel 540 mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3540, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16. desember 2021.

Utgiftsbevilgninger på kapittel 540, post 01, 21 og 23 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 03. Inntektene er derfor fordelt mot disse utgiftspostene.

  1. Merinntekt på kapittel 3540, post 03 mot kapittel 540, post 01 utgjør om lag 1,3 mill. kroner og er i hovedsak knyttet til refusjon fra gårdeier i forbindelse med nye lokaler på Økern Portal.
  2. Merinntekt på kapittel 3540, post 03 mot kapittel 540, post 21 utgjør om lag 6,4 mill. kroner, og er i hovedsak knyttet til prosjekt nordisk-baltisk samarbeid The Nordic-Baltic eID Project (Nobid), for aktiviteter i 2022 og 2023.
  3. Merinntekt på kapittel 3540, post 03 mot kapittel 540, post 23 utgjør om lag 2,1 mill. kroner, og er i hovedsak knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom flere tjenesteeiere, inntekter fra Oslo kommune for bruk av eInnsyn samt tjenesteutvikling bestilt av tjenesteeierne

Utgiftsbevilgning på kapittel 540, post 22 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 05. Mindreinntekten på om lag 3,2 mill. kroner skyldes lavere åpningsgrad av brev i den digitale postkassen. I tillegg er det reduserte inntekter da færre kunder utenfor statens nettoføringsordning, enn estimert, tok i bruk ID-porten.

Utgiftsbevilgning på kapittel 0540, post 27 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 04. Ingen merinntekter for 2022.

Utgiftsbevilgning på kapittel 540, post 29 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 07. Merinntekten utgjør om lag 1,9 mill. kroner og er inntekter knyttet økt bruk av SMS-varsling, andre driftsmessige endringer og generell økning i bruk av Altinn-plattformen.

Mulig overført beløp

Mindreutgift inkludert merinntekt på kapittel 540, post 21 utgjør om lag 24 mill. kroner og er søkt overført.

Merutgift inkludert merinntekt på kapittel 540, post 23 utgjør om lag 1,2 mill. kroner og er søkt overført.

Ubrukt bevilgning på kapittel 540, post 25 utgjør om lag 51 mill. kroner og er søkt overført.

Ubrukt bevilgning på kapittel 540, post 26 utgjør om lag 8,1 mill. kroner og er søkt overført.

Merutgift inkludert merinntekt på kap. 540, post 29 utgjør om lag 1,2 mill. kroner og er søkt overført. Mindreutgiften vil i henhold til samarbeidsavtalen bli avregnet tjenesteeierne i 2023 som avregning mellom kapittel 540, post 29 og kapittel 3540, post 07.