Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Roller og oppgåver

Digdir har fire roller - vi er premissgivar, iverksettar, leverandør og tilsyn. Her forklarer vi kva dei inneber.

Illustrasjon som viser Digdirs fire roller; premissgiver, iverksetter, leverandør og tilsyn
Illustrasjon premissgivar sirkel

Premissgivar

Som premissgivar legg vi premissa, samordnar, gir råd og er pådrivar for digitalisering.

Dette inneber at vi:

 • gir regjeringa faglege råd om politikkutvikling
 • utviklar styrings- og finansieringsmodellar som fremmar digitalisering
 • vidareutviklar felles økosystem
 • skaper nye tenester gjennom meir og sikker deling og bruk av data
 • leiar og er sekretariat for Skate
 • samordnar og rettleiar offentlege verksemder på informasjonssikkerheit
 • utviklar eit digitaliseringsvennleg regelverk som fjernar hindringar og set fart på digitaliseringa
Iverksettar illustrasjon sirkel

Iverksettar

Som iverksettar set vi i verk tiltak, prosjekt og handlingsplanar i tråd med vedteken politikk.

Dette inneber at vi:

 • realiserer livshendingane og skapar nye samanhengande tenester
 • konkretiserer strategiar og utviklar metodeverk
 • forvaltar støtte- og stimuleringsordningar som Medfinansieringsordninga, StimuLab og andre verkemiddel
 • er sekretariat for Digitaliseringsrådet og Arkitektur- og standardiseringsrådet
Leverandør illustrasjon sirkel

Leverandør

Som leverandør leverer vi nye digitale fellesløysingar og forvaltar, videreutviklar og utvidar bruken av eksisterande løysingar.

 • Altinn
 • Felles datakatalog
 • ID-porten
 • Kontakt- og reservasjonsregisteret
 • Digital postkasse
 • eSignering
 • ELMA
 • eInnsyn
 • eFormidling
 • Maskinporten
Tilsyn illustrasjon sirkel

Tilsyn

Som tilsyn er vi tilsynsmyndigheit for universell utforming av nett, appar og automatar i både offentleg og privat sektor.

 • datadrive tilsyn med ikt-løysingar
 • informerer og rettleiar
 • kunnskap om tilstand for universell utforming
 • bistand til regelverk og standardisering nasjonalt og internasjonalt